Planowane klasy   Terminarz rekrutacji   Przeliczanie na punkty
   Punktowane konkursy

 

§1. Planowane klasy 

 1. W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu planuje się utworzyć w roku szkolnym 2022/2023 następujące klasy pierwsze:

 

Sym-
bol

Nazwa
klasy

Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty przeliczane
na punkty

Drugi język obcy
do wyboru

1A klasa ekonomiczna
profil matematyczno-geograficzno-językowy

matematyka
geografia
język angielski

język polski
matematyka
geografia
język obcy
język niemiecki/
język rosyjski
1B klasa humanistyczna
profil teatralogiczno-filmoznawczy
język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
historia
język obcy
język hiszpański/
język niemiecki
1C klasa humanistyczna
profil prawniczy
język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
język hiszpański/
język niemiecki
1D klasa medyczna
profil biologiczno-chemiczny

biologia
chemia

język polski
matematyka
biologia
chemia
język hiszpański/
język niemiecki
1E1 klasa politechniczna
profil matematyczno-fizyczny
matematyka
fizyka
język polski
matematyka
fizyka
język obcy
język niemiecki/
język rosyjski
1E2 klasa politechniczna
profil matematyczno-informatyczny
matematyka
informatyka
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
język niemiecki/
język rosyjski

 

 1. O powstaniu danego profilu w ramach oddziału zdecyduje liczba chętnych (minimum14 osób).
 2. Nauczanie języków obcych odbywa się według następujących zasad:
  1. Język angielski — język wiodący (3 h w tygodniu w pierwszej klasie), kontynuacja nauki z lat poprzednich
  2. Drugi język obcy (2 h w tygodniu) do wyboru:
   • język rosyjski od podstaw, język hiszpański od podstaw lub kontynuacja,
   • język niemiecki - kontynuacja.
  3. Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.
 3. Kandydowanie do XII LO i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 4. Kandydat we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały, uwzględniając języki obce, które będą w nim nauczane. Szczegółowe zasady wypełniania wniosku zawarte są w informatorze przygotowanym przez Urząd Miasta Poznania.
 

§2. Terminarz rekrutacji

 

Terminy rekrutacji zostały określone przez Ministerswo Edukacji i Nauki - Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 (załącznik nr 1 do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2022 r.)

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty od  16 maja (poniedziałek) do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do XII Liceum Ogólnokształcącego: 
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania do wypełnienia online (od 16 maja), instrukcja
  2. kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, od 24 czerwca (piątek) do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 1500 dostarczają:
   1. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem (od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.),
   2. kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczoną za zgodność z oryginałem (od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.),
   3. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 3,
 3. 20 lipca 2022 roku o godz. 1000 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 4. Od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 1500 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ośmioklasisty (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
 5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego zadecyduje Szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Komisja ta ustali wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę przedstawiony poniżej sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
   3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
   5. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
  2. Szczegółowe zasady przeliczania ocen / osiągnięć na punkty podane są w paragrafie 3
  3. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
   1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
   2. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 6. 2 sierpnia 2022 r. do godz. 1300 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 7. do 5 sierpnia 2022 do godziny 15.00 - termin składania wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.
 

§3. Zasady rekrutacji

 

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1.

Za ocenę z języka polskiego:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

max 100 punktów

2.

Za ocenę z matematyki:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

3.

Za ocenę z obowiązkowego języka obcego (pierwszy przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną):
Uwaga! ocena z obowiązkowego języka obcego jest brana pod uwagę, dlatego że jest to jeden z 2 przemiotów wskazanych przez Szkolną komisję Rekrutacyjną w XII LO!
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

4.

Za ocenę z przedmiotu obowiązkowego (drugi przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną): 
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

5.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

6.

 

Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wyszczególnionych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2022/2023.

 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień :
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie
  oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.
 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. I-IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym - 4 pkt.
 • krajowym - 3 pkt.
 • wojewódzkim - 2 pkt
 • powiatowym - 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

max 18 punktów

7.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Za egzamin ośmioklasisty:

 • język polski (wynik % x 0,35)
 • matematyka (wynik % x 0,35)
 • język obcy nowożytny (wynik % x 0,3)

 

max 70 punktów
 

max 40 punktów

max 100 punktów

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200


 

§4. Konkursy i zawody uwzględniane w rekrutacji

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2022/2023

Przydzielenie punktów zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).