2019-06-02

§2. Terminarz rekrutacji (zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu) dla absolwentów GIM

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie XII LO od  13 maja (poniedziałek) do 31 maja 2019 r. (piątek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do XII Liceum Ogólnokształcącego:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020 dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania do wypełnienia online (od 13 maja).
  2. kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 1500 dostarczają:
   • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 3,
   • zaświadczenie o pozytywnych wynikach próby sprawności fizycznej w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej. Testy sprawności fizycznej odbędą się 4 czerwca 2019 r.  o godz. 1745-1930 na boisku przy ul. Armii Poznań (Cytadela).
 3. 16 lipca 2019 roku o godz. 1000 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 4. Do 24 lipca 2019 r. do godz. 1300 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
  7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.
 5. 25 lipca 2019 r. o godz. 1300 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru i dysponowała wolnymi miejscami, to od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 7. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
  1. W dniach 26 lipca do 30 lipca 2019 r. do godz. 1500 — złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 21 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. Do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 — potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  4. 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2019/20.

Więcej o szkole: Zostań uczniem XII LO, Lubimy i promujemy Dwunastkę.

 

§2. Terminarz rekrutacji (zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu) dla absolwentów SP

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie XII LO od  13 maja (poniedziałek) do 31 maja 2019 r. (piątek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do XII Liceum Ogólnokształcącego:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020 dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania do wypełnienia online (od 13 maja),
  2. kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 1500 dostarczają:
   • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 3,
 3. 16 lipca 2019 roku o godz. 1000 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 4. Do 24 lipca 2019 r. do godz. 1300 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ośmioklasisty (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
  7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.
 5. 25 lipca 2019 r. o godz. 1300 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru i dysponowała wolnymi miejscami, to od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 7. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
  1. W dniach 26 lipca do 30 lipca 2019 r. do godz. 1500 — złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 21 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. Do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 — potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  4. 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2019/20.

Więcej o szkole: Zostań uczniem XII LO, Lubimy i promujemy Dwunastkę.